Privatumo politika

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centro“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Imunodiagnostika“, juridinio asmens kodas: 303064228, PVM mokėtojo kodas: LT100008020911, registracijos adresas: Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, LT-14260, Vilniaus r., korespondencijos adresas: Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus r.
 2. Allergomedica.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.allergomedica.lt.
 3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, pateikiantis Allergomedica.lt Užsakymą , t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis ar teikiantis paslaugas Allergomedica.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo Užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Allergomedica.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Allergomedica.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
 5. Allergomedica.lt paskyros – tai Allergomedica.lt paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Allergomedica.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
 6. Paslaugos – visos Allergomedica.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
 7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Allergomedica.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
 8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 9. UžsakymasPirkėjo registravimosi Allergomedica.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojantis įrašas.
 10. Asmens duomenys – bet kuri informacija (įskaitant pateikiamą Paciento duomenų anketą), susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 11. Paciento anketa - paslaugų užsakymo metu pateikiamas klausimynas, susijęs su Paciento galimomis reakcijomis į alerginius dirgiklius, jų galimą buvimą Paciento aplinkoje siekiu pateikti kuo tikslesnius tyrimų rezultatus.
 12. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Imunodiagnostika“.
 13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Allergomedica.lt.
 14. Administratorius – už Allergomedica.lt rinkodarą atsakingas asmuo.
 15. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Bendrosios nuostatos ir taisyklės“.
 17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Allergomedica.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Allergomedica.lt siūlomomis Paslaugomis.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Allergomedica.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
  Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Allergomedica.lt adresu www.allergomedica.lt. Visi Privatumo politikos pasikeitimai ir/ar papildymai visuomet bus paskelbti Allergomedica.lt, sudarant techninę galimybę Pirkėjams kiekvieną kartą registruojantis Allergomedica.lt ją perskaityti ir patvirtinti. Pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo paskelbimo Allergomedica.lt.
 4. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Allergomedica.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
 5. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Allergomedica.lt veiksmus pateikęs šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamąjį adresą bei pasirinkti kliniką, į kurią Pirkėjas vyks atsiimti paslaugos. Pirkėjas yra atsakingas už Asmens duomenų pateikimą.
 6. Pirkėjas privalo užpildyti Paciento anketą tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai suteikti Pirkėjui Paslaugas.
 7. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas pats suveda Asmens duomenisPaciento vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamąjį adresą bei pasirenka kliniką, į kurią Pacientas vyks atsiimti paslaugos, ir užpildo Paciento anketą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Pirkėjas sutinka, kad jo ir/arba Paciento vardas, pavardė, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis adresas, Paciento anketos duomenys, IP adresas Allergomedica.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Allergomedica.lt suteikia Pirkėjui teisę pateikiant Užsakymą Allergomedica.lt išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo ir/arba Paciento vardas, pavardė, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis adresas, Paciento anketos duomenys, IP adresas Allergomedica.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Jei Pirkėjas po paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 26 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu info@allergomedica.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams ir Pacientams elektroninėje parduotuvėje Allergomedica.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės, Tiesioginės rinkodaros ir išsamių tyrimų rezultatų pateikimo tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
 4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo naudotų Užsakymui Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  a) jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  b) vykdant Užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems paslaugų pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas Paslaugas;
  c) Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 30. a) punkte įtvirtintą sąlygą bei Allergomedica.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
  d) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  e) jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 1. Pirkėjas turi šias teises:
  a) pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  b) pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  c) pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@allergomedica.lt, reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
  d) nesutikti su Privatumo politika, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti paslaugų elektroninėje parduotuvėje Allergomedica.lt;
  e) Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 29 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 1. Paslaugų atsiėmimo metu Pardavėjui ar Pardavėjo partneriui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
 2. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Užsakyme pateikti Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo Užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako PaslaugasAllergomedica.lt kaip Pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte.
 3. Pirkėjo pateikti Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
 4. Pagal LST EN ISO 15189:2003 Medicinos laboratorijos standartą Pardavėjas Asmens duomenis saugo 5 metus, išskyrus Privatumo politikos 38 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
 5. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Allergomedica.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 6. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis, gali prisijungti tik Pardavėjo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Allergomedica.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
 7. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie Pacientą ar trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
 8. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo pateiktus Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Allergomedica.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 9. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus raj., 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@allergomedica.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
 10. Administruodamas Allergomedica.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

 1. Pirkėjas suteikia teisę Allergomedica.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Allergomedica.lt dokumentuose.
 2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Allergomedica.ltPirkėjo gavę tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Allergomedica.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, kadangi pagal LST EN ISO 15189:2003 Medicinos laboratorijos standartą Pardavėjas Pirkėjų ir Pacientų anketos duomenis saugo 5 (penkis) metus, taip pat kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis, pateikęs Allergomedica.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Allergomedica.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Allergomedica.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Allergomedica.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
 4. Jeigu susipažinęs su savo pateiktais Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Allergomedica.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Jeigu Pirkėjas, gavęs iš Allergomedica.lt atsakymą, pastebi netikslumų ar klaidų jo pateiktuose Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Allergomedica.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
 5. Jeigu Allergomedica.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 6. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Allergomedica.lt elektroninio pašto adresu info@allergomedica.lt.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Allergomedica.lt Paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo, kaip ankstesnio Allergomedica.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, elektroninės parduotuvės Allergomedica.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Allergomedica.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo parneriai.
 2. Allergomedica.lt naudojami šie Slapukai:
Slapukas Slapuko 
pavadinimas
Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo 
momentas
Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
Allergomedica.lt slapukas csrf_p_cookie csrf apsauga Įeinant į puslapį 2 valandos Atsitiktinai sugeneruotas skaičius Daugiau informacijos čia (lietuvių kalba) arba čia (anglų kalba)
 Wp_woocommerce_session_*  Wp_woocommerce_session_*  Lankytojo idetifikavimui  Pridedant prekę į krepšelį arba įeinant į puslapį 1 metai  Daugiau informacijos čia (anglų kalba)
Woocommerce_cart_hash woocommerce_cart_hash Krepšelio informacija Pridedant prekę į krepšelį arba įeinant į puslapį 1 metai Užkoduoda eilutė Daugiau informacijos čia (anglų kalba)
Woocommerce_items_in_cart woocommerce_items_in_cart Kiekis krepšelyje Pridedant prekę į krepšelį, arba įeinant į puslapį 1 metai  Sveikas skaičius Daugiau informacijos čia (anglų kalba)
Submission _id submission_id Registracijos formos pildytojo identifikavimas Užkrovinėjant apmokėjimo puslapį 1 valanda Sveikas skaičius

 

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Allergomedica.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. birželio 28 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 21 punkte numatyta tvarka.